pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych
 
 
 

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw.

Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych funkcjonuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej od września 2002 roku. W Katedrze zatrudnionych jest 26 pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupiają się wokół szeroko pojętych nauk  społecznych tzn: socjologii, politologii, filozofii, kulturologii, historii, etyki, psychologii i ekonomii.

Zakres prowadzonych badań
Duże znaczenie mają badania pracowników Katedry mające na celu rozpoznanie kulturowych determinant rozwoju społeczno-gospodarczego i politycznego Podlasia, regionu na wskroś wielokulturowego. W tym celu podjęto w 2007 roku pracę statutową nt: „Kapitał kulturowy Podlasia". Wg. Strategii Lizbońskiej nowa „polityka(...) powinna wykorzystywać te cechy polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, które mogą stanowić źródło przewagi komparatywnej kraju". Określono, że „polityka ta musi przeciwdziałać pogłębianiu się dysproporcji w poziomie rozwoju poszczególnych województw, tak aby uniknąć marginalizacji najsłabiej rozwijających się regionów". W tym względzie prace podjęte nad „Kapitałem kulturowym Podlasia"- kształtującym kapitał społeczny i ekonomiczny, gwarantują podniesienie życia mieszkańców regionu.
Prace te w sposób bezpośredni tworzą wiedzę społeczną o regionie, przyczyniając się do uświadomienia społecznego mieszkańców o bogactwie kulturowym Podlasia. Konkretyzacją określenia wielkości i jakości kapitału kulturowego Podlasia są trzy płaszczyzny badawcze:
·         płaszczyzna gospodarcza
·         płaszczyzna społeczna
·         płaszczyzna kulturowa

Pierwszy aspekt analizy tematu to gospodarka. Współczesne gospodarki charakteryzują się zróżnicowanym tempem rozwoju. Perspektywy tego rozwoju wynikają zarówno z uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych , w przypadku których istotne znaczenie odgrywają procesy globalizacji. Zjawiska te nie pozostają bez wpływu na możliwości rozwoju danego regionu.
Drugi aspekt to opis charakteru i dynamiki zmian społecznych. Regiony coraz częściej inwestują w rozwój intelektualny, kulturowy i społeczny mieszkańców. Dzięki temu staja się oni coraz bardziej świadomymi uczestnikami rozwoju lokalnego i beneficjentami produktu globalnego. Kolejna płaszczyzna badawcza to szeroko rozumiana historia, polityka, kultura i tradycja.
Społeczeństwo regionu podlaskiego charakteryzuje się coraz większą świadomością i aktywnością polityczną. W ramach realizowanych badań podjęta została próba określenia wpływu historii, kultury tego społeczeństwa na podejmowane działania polityczne. Istotnym aspektem który jest uwzględniany w prowadzonej analizie jest przygraniczne położenie regionu.

Współpraca międzynarodowa
Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych współpracuje z:
·          Katedrą Filozofii i Kulturologii (Wydział Ekonomii) Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu (Białoruś),
·          Uniwersytetem Technicznym im. Gedymina w Wilnie (Litwa),
·          Narodowym Uniwersytetem „Politechniki Lwowskiej" we Lwowie (Ukraina);
·          The University of Nice Sophia Antipolis in the South of France, Nicea (Francja).

Rezultatem powyższej współpracy są cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe organizowane przez Katedrę, w których uczestniczą współpracujące uczelnie. Dotychczas Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych zorganizowała siedem takich konferencji. Pracownicy Katedry uczestniczą również w corocznych, międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu.

Wymiernym efektem badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry są liczne publikacje, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Politechniki Białostockiej (http://biblioteka.pb.edu.pl).

W ramach prowadzonej współpracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu odbywają się również wymiany studentów. W maju 2008 roku 12-osobowa grupa studentów wraz z opiekunem: dr Andrzejem Smolarczykiem zainaugurowała cykl wymian studenckich pomiędzy Politechniką Białostocką o tym Uniwersytetem. Wizyta studentów z Polski, a także rewizyta studentów z Białorusi była możliwa dzięki umowie o współpracy podpisanej przez Politechnikę Białostocką a Białoruskim Uniwersytetem Technicznym w Brześciu. Z kolei w dniach 26-30.10.2008 11-osobowa grupa studentów wraz z dwojgiem opiekunów - mgr Iriną Shebanową oraz mgrem Wiktorem Misijukiem z Białoruskiego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu odwiedziła Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. W trakcie wizyty w Polsce, przy ogromnym zaangażowaniu studentów WZ PB z kierunków Politologii oraz Turystyki i Rekreacji, goście z Białorusi mieli możliwość poznania samego miasta oraz jego okolic.

Pracownicy Katedry stanowią trzon kierunku Politologia na Wydziale Zarządzania . Zatrudnieni w Katedrze profesorowie są uznawanymi badaczami w skali kraju. W dniach 14-15 grudnia 2010 roku Katedra zorganizowała konferencję naukową o charakterze metodologicznym nt: Paradygmaty badań we współczesnej politologii". Główne tematy obrad to: metody i procesy badawcze, systematyzacja teorii w naukach ekonomiczno-społecznych, politycznych, związki współczesnych teorii z myślą klasyczną, techniki badawcze stosowane w badaniach i błędy popełniane w procesie badawczym oraz studia przypadków jako ilustracja założeń poszczególnych teorii.

Pracownicy Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych powołali do życia dwa białostockie oddziały ogólnopolskich towarzystw:
·         Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (przewodnicząca dr Agnieszka Konopelko)
·         Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (przewodnicząca dr hab. Zofia Tomczonek, prof. PB)

Pracownicy Katedry prowadzą dwa studenckie koła naukowe:
·         Studenckie Koło Naukowe POLITEJA, kierowane przez dr Tadeusza Nowaka (www.politeja.pb.edu.pl)
·         Studenckie Koło Nauk Humanistycznych, kierowane przez dr Andrzeja Smolarczyka

Skład osobowy Katedry:

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw.

profesor

p. 204 KF

tel. (85) 746 98 21

prof. dr hab. Zofia Tomczonek

profesor

p. 102 KF

tel. (85) 746 98 18

dr hab. Marek Rutkowski

adiunkt

p. 203 KF

dr hab. Barbara Mazur

profesor

p. 30 KS

tel. (85) 746 98 31

ADIUNKCI

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

dr Mirosław Acewicz

adiunkt

p. 213 KF

tel. (85) 746 98 28

m.ace@vp.p

dr Danuta Bargłowska

adiunkt

p. 30 DS

tel. (85) 746 98 31

dbarglowska@interia.pl

dr Alina Borowska

adiunkt

p. 212 KF

tel. (85) 746 98 28

alabor@tlen.pl

dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz

adiunkt

p. 203 KF

kacz@pb.edu.pl

dr Mirosława Czerniawska

adiunkt

p. 213 KF

tel. (85) 746 98 28

m.czerniawska@poczta.onet.pl

dr Agnieszka Konopelko

adiunkt

p. 210 KF

tel. (85) 746 98 07

agacon@tlen.p

dr Mirosława Laszuk

adiunkt

p. 204 KF

tel. (85) 746 98 21

mirala@pb.edu.pl

dr Krystyna Zimnoch

adiunkt

p. 30 DS

tel. (85) 746 98 31

krystynazimnoch@pb.edu.pl

dr Andrzej Smolarczyk

adiunkt

p. 101 KF

tel. (85) 746 98 29

ondrasz@pb.edu.pl

dr Ewa Rollnik-Sadowska

adiunkt

p. 31 KS

tel. (85) 746 98 31

lima05@wp.pl

dr Joanna Prystrom

adiunkt

p. 209 KF

tel. (85) 746 98 23

joannakobryn@wp.p

dr Elżbieta Skąpska

adiunkt

p. 101 KF

tel. (85) 746 98 05

elzbieta.skapska@onet.eu

ASYSTENCI

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka

asystent

p. 31 KS

tel. (85) 746 98 31

madziak11@wp.pl

dr Agnieszka Piekutowska

asystent

p. 31 KS

tel. (85) 746 98 31

a.piekutowska@interia.pl

dr Łukasz Nazarko

asystent

p. 208 KF

tel. (85) 746 98 22

l.nazarko@pb.edu.pl

mgr Tomasz Madras

asystent

p. 203 KF

tel. (85) 746 98 21

tmadras@wp.pl

mgr Joanna Szydło

asystent

p. 209 KF

tel. (85) 746 98 23

j.szydlo@gazeta.pl

mgr Marta Dyszkiewicz


p. 204 KF

tel. (85) 746 98 21

m.dyszkiewicz@pb.edu.pl