pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Organizacji i Zarządzania
 
 
 

Katedra Organizacji i Zarządzania

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
p. 25A (budynek Szanghaj)
tel./fax 85 746 98 53
wz.koiz@pb.edu.pl

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw.

Katedra Organizacji i Zarządzania jest najstarszą katedrą na Wydziale Zarządzania. Zakres działalności Katedry był przedmiotem kilkukrotnych przekształceń, ostatnie zmiany wprowadzone zostały zarządzeniem nr 95 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 października 2012 r.

PRACOWNICY KATEDRY:
Aktualnie w Katedrze zatrudnionych jest 15 osób: 3 samodzielnych pracowników naukowych, 10 adiunktów, 1 asystent i 1 pracownik administracyjny.  
Profesorowie
·   dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw.
·   dr hab. Juozas Lakis, prof. nzw.
Docenci
·   dr Jan Czerniawski
Adiunkci
·   dr inż. Andrzej Daniluk
·   dr Joanna Jończyk
·   dr Urszula Kobylińska
·   dr Agnieszka Kowalczewska
·   dr Andrzej Pawluczuk
·   dr Sylwia Saczyńska-Sokół
·   dr hab. inż. Wiesław Urban
·   dr Joanna Samul
·   dr Anna Tomaszuk
·   dr Anna Wasiluk
Asystenci
·   mgr Justyna Grześ-Bukłaho
Sekretariat
· mgr Katarzyna Kondrusik-Kałajtan

PRACA NAUKOWA
Pracownicy Katedry realizują obecnie pracę statutową:
·          „Zarządzanie organizacjami w nowych warunkach konkurowania" - kierownik tematu dr hab. W. Matwiejczuk, prof. nzw.
Ponadto realizowane są granty badawcze:
·           „Możliwości tworzenia klastrów trans granicznych" - kierownik tematu dr A. Daniluk
·          „Kapitał ludzki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora usług budowlanych" - kierownik tematu - dr hab. W. Matwiejczuk, prof. nzw.
·          „Zarządzanie reputacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich" - kierownik tematu mgr J. Grześ-Bukłaho
·          „Modele organizacyjnego uczenia się w urzędach gminnych" - kierownik tematu dr A. Pawluczuk
·          „Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach" - kierownik tematu dr J. Jończyk
Wymiernym efektem pracy badawczej pracowników Katedry jest obszerny dorobek naukowy, w postaci licznych publikacji książkowych oraz wielu artykułów opublikowanych m. in. w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach, a także innych wydawnictwach o charakterze naukowym. Pracownicy Katedry uczestniczą rokrocznie w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując na nich swoje osiągnięcia badawcze.

DYDAKTYKA
W ramach działalności dydaktycznej Katedry realizowane są następujące przedmioty:
·          nauki o organizacji
·          koncepcje zarządzania
·          organizacja i zarządzanie
·          metody organizacji i zarządzania
·          zarządzanie kadrami
·          zarządzanie zasobami ludzkimi
·          zarządzanie personelem
·          zarządzanie strategiczne
·          zarządzanie publiczne
·          kierowanie przedsiębiorstwem
·          zarządzanie produkcją i usługami
·          metody oceny projektów inwestycyjnych
·          planowanie i ocena inwestycji
·          projektowanie systemów zarządzania
·          zarządzanie wartością firmy
·          zarządzanie zmianą
·          zarządzanie wiedzą
·          zachowania organizacyjne
·          zamówienia publiczne
·          gospodarka oparta na wiedzy
·          dowodzenie operacyjne
·          organizacja i zarządzanie oświatą  i kulturą
·          organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
·          organizacja i funkcjonowanie samorządu
·          zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
·          organizacja i zarządzanie kulturą
·          planowanie gospodarcze
·          seminarium dyplomowe
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy  Katedry realizują zajęcia na  następujących kierunkach: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, politologia, zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto prowadzą również zajęcia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Mechanicznym i Elektrycznym.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Program zajęć przewiduje poznanie zagadnień przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania  projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Specjalność przygotowuje kadry kierownicze oraz specjalistów służb funkcjonalnych administracji rządowej i samorządowej oraz menedżerów organizacji publicznych działających w systemie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także w organizacjach pozarządowych. Plan studiów obejmuje tematykę
z dziedziny zarządzania i marketingu podmiotów gospodarczych oferujących dobra i usługi publiczne, funkcjonowania i zarządzania organizacjami publicznymi.

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są STUDIA PODYPLOMOWE:
·          Zarządzanie Zasobami Ludzkimi www.wz.pb.edu.pl/zzl

Przy Katedrze działają KOŁA NAUKOWE:
·          Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego
Opiekun: dr Andrzej Pawluczuk
Tel. kontaktowy: 746-98-98
http://www.kil.pb.edu.pl/spip/index.php
·          Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania "FORMACJA"
Opiekun: dr inż. Wiesław Urban
Tel. kontaktowy: 746-98-53
http://www.4macja.pb.edu.pl/
·          Studenckie Koło Naukowe Biznesu
Opiekun: dr Sylwia Saczyńska-Sokół
Tel. kontaktowy: 746-98-25