pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Zarządzania Produkcją
 
 
 

Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw.

Katedra Zarządzania Produkcją w obecnej formie organizacyjnej istnieje od 2006 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Pracownicy Katedry stanowią trzon kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadząc jednocześnie przedmioty na innych kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Logistyka oraz wydziałach: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym, Informatyki.

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są także studia podyplomowe:
-  Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
-  Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Wiodącą tematyką Katedry są zagadnienia z zakresu nauk technicznych z elementami nauk ekonomicznych: systemów pomiarowych, nanotechnologii, drgań i stateczności układów dyskretno-ciągłych, procesów produkcyjnych w przemyśle, równań fizyki matematycznej, biomechaniki, metrologii, nauki o materiałach, towaroznawstwa, matematycznego
i komputerowe modelowania przemian zachodzących w procesach technologicznych, efektywności energetycznej procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, gospodarki energetycznej, zarządzania wiedzą produkcyjną, mechanizmów zrównoważonego rozwóju, gospodarowania przestrzenią, prawa ochrony środowiska, technologii ochrony środowiska, ekologistyki,  systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii, zarządzania jakością, zarządzania logistycznego.

W celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego  przygotowywane jest laboratorium materiałoznawstwa i towaroznawstwa, które ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami w/w dziedzin. W pracach projektowych i przygotowaniu ćwiczeń laboratoryjnych zaangażowani są prof. A. Wasiak i dr inż. O. Orynycz.
Na Wydziale istnieje i jest również  rozbudowywane laboratorium metrologii oraz powstaje laboratorium fizyki, którymi to pracami kieruje prof. Jaroszewicz, a pomocniczo uczestniczą: dr inż. A. Łukjaniuk, mgr inż. Ł. Dragun, mgr inż. K. Żur.

W Katedrze realizowane są: prace badawcze własne, zespołowe, statutowe, prace na zlecenie, projekty naukowo-badawcze (np. zarządzanie środowiskiem w JST), grant NCN, międzynarodowe współprace naukowo - techniczne np. z Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku, z Dźwigowo - Transportową Akademią Nauk Ukrainy. Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami  akademickimi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami samorządowymi woj. podlaskiego. Pracownicy Katedry utrzymują kontakty z uczelniami wyższymi z: Niemiec, Finlandii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Włoch, Łotwy i Grecji.
W ramach realizowanych badań podjęto współpracę z niektórymi przedsiębiorstwami tj.: Elektrociepłownia Białystok S.A., SaMASZ Sp. z o.o., Aquatech Sp. z o.o.

Pracownicy Katedry organizują konferencje naukowe, seminaria i warsztaty szkoleniowe: „Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość" (2004), „Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem" (2005), cykliczne międzynarodowe konferencje „Energia w nauce
i technice" z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu (BNTU Mińsk, PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, ASTWA Sp. z o.o., P.U.H.P „LECH" Sp. z o.o.). Uczestniczyli również w pracach nad „Strategią rozwoju miasta Białegostoku do roku 2020".

Dużego znaczenia nabiera działalność Pracowników Katedry będących członkami krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, komitetów, organizacji i instytucji naukowych np. SIMP, Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki-ISB, Komitet MPNS Materials programu europejskiego COST, American Chemical Society, Society of Plastic Engineers, American Association for the Advancement of Science, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Komitet Inżynierii Produkcji PAN.

Jeden z pracowników Katedry prof. Andrzej Wasiak uzyskał patent krajowy na urządzenie mechaniczne do rozciągania próbek polimeru badanych metodą mikroskopii optycznej oraz  został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Przy Katedrze, od lutego 2007 roku, działa Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją. Opiekunem Koła jest dr inż. Agata Lulewicz-Sas.
Działalność Koła opiera się głównie na:
·  organizowaniu szkoleń (współpraca między innymi z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości),
·  organizowaniu kursów/szkoleń powiązanych z kierunkiem studiów (AutoCAD, szkolenie na audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania),
·  organizowaniu wycieczek do zakładów produkcyjnych (Lech Browary Wielkopolski, H. Cegielski -  Fabryka Pojazdów Szynowych, British American Tobacco),
·  uczestnictwie w konferencjach naukowo-szkoleniowych.
Informacje dotyczące działalności Koła znajdują się na stronie www.zp.pb.edu.pl
Kontakt: sknzp.wz@gmail.com

Wyrazem zasług naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych pracowników Katedry są liczne nagrody indywidualne i zespołowe, w tym ministerialne.
W latach 2001-2013: 3 pracowników uzyskało tytuł profesora, 9 stopień doktora, a 2 asystentów ma otwarte przewody doktorskie.
Uzyskane efekty badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry przekładają się na liczne publikacje naukowej krajowe i zagraniczne, których przykładowy wykaz umieszczony jest na stronie internetowej KZP.

Materiały dydaktyczne - instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Skład osobowy Katedry Zarządzania Produkcją

Imię i Nazwisko
Specjalność naukowa
Prowadzone przedmioty
Kontakt
Profesorowie
dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw.
· Dynamika maszyn
· Inżynieria produkcji


· Grafika inżynierska
· Procesy i techniki produkcyjny
· Podstawy Diagnostyki Technicznej
· Podstawy metrologii
· Nowoczesne systemy diagnostyczne i kontrolno-pomiarowe
· Procesy produkcyjne w przemyśle
· Utrzymanie ruchu i diagnostyka maszyn
666 364 442
j.jaroszewicz@pb.edu.plprof. dr hab. Witold Łojkowski
· Nauka o Materiałach
· Wstęp do nanotechnologii
· Nanotechnologia,
· Nauka o materiałach
wlojkowski@gmail.com

dr hab. Bazyli Krupicz, prof. nzw.
· tribologia
· inżynieria powierzchni

· Fizyka
· Matematyka z elementami fizyki
85 746 98 44
b.krupicz@pb.edu.pl
dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. nzw.
· Elektroenergetyka przemysłowa
· Urządzenia elektroenergetyczne
· Odnawialne źródła energii w energetyce rozproszonej
· Elektrotechnika (w przedmiocie:
Elektrotechnika i elektronika)
· Procesy produkcyjne w przemyśle
· Urządzenia elektroenergetyczne w przemyśle
· Wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
85 746 98 48
sklinski@pb.edu.pldr hab. Andrzej Wasiak, prof. nzw.
· Dyscypliny KBN:
· Nauki chemiczne
· Informatyka
· Inżynieria materiałowa
· Fizyka polimerów
· Inżynieria produkcji
· Nauka o materiałach
· Podstawy techniki i technologii
· Procesy produkcyjne w przemyśle
· Wprowadzenie do techniki
· Podstawy technologii
· Struktura i własności polimerów a technologia tworzyw sztucznych
· Technologia tworzyw sztucznych
· Technologie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
· Wprowadzenie do towaroznawstwa
· Towaroznawstwo
· Zarządzanie transferem technologii
85 746 98 40
a.wasiak@pb.edu.pl

Adiunkci
dr Agnieszka Baran
· Prawo administracyjne
· Ochrona własności intelektualnej
· Strategie patentowania i prawo własności
· Prawo w turystyce i rekreacji
a.baran@pb.edu.pldr inż. Joanna Godlewska
· Ekonomia
· Ekologistyka
· Podstawy użytkowania i ochrony środowiska
· Ergonomia
85 746 98 57
j.godlewska@pb.edu.pl
dr inż. Agata Lulewicz-Sas
· Ekonomia
· Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
· Bezpieczeństwo i higiena pracy,
· Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia
85 749 74 65
a.lulewicz@pb.edu.pl

dr inż. Olga Orynycz · Inżynieria produkcji
· Inżynieria wytwarzania biopaliw
· Zarządzanie nowoczesnymi technologiami
· Bezpieczeństwo i higiena pracy
· Wprowadzenie do techniki
· Podstawy techniki i technologii
· Podstawy technologii
· Wprowadzenie do towaroznawstwa
· Towaroznawstwo
· Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
85 746 98 42
o.orynycz@pb.edu.pl
dr inż. Ewa Rauba
· Ekonomika ochrony środowiska
· Nauka o materiałach
· Zarządzanie środowiskiem
· Technologie ochrony środowiska
· Zarządzanie środowiskowe
· Wprowadzenie do nanotechnologii
85 746 74 65
erauba@go2.pl

Starsi wykładowcy
mgr inż. Ewa Dobrzyńska
· Technologia maszyn
· Zarządzanie logistyczne
· Logistyka
· Logistyka w przedsiębiorstwie
· Infrastruktura logistyczna
· Logistyka miejska
85 746 98 59
edob@pb.edu.pl

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz
· zmęczenie materiałów i elementów maszyn
· komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAE
· Grafika inżynierska
· Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
· Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
· Podstawy metrologii
· Podstawy techniki i technologii
· Projektowanie inżynierskie
· Procesy i techniki produkcyjne
85 746 98 57
k.lukaszewicz@pb.edu.pl
dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk
· Teoria i przetwarzanie sygnałów
· Systemy pomiarowe
· Metody przybliżone
· Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych
· Systemy pomiarowe
· Podstawy diagnostyki technicznej
· Elektrotechnika i elektronika
· Nowoczesne systemy diagnostyczne i kontrolno-pomiarowe
· Modelowanie w projektowaniu maszyn
· Metody modelowania w inżynierii produkcji
· Utrzymanie ruchu maszyn i diagnostyka techniczna
a.lukjaniuk@pb.edu.pl

Asystenci
mgr inż. Łukasz Dragun
·  Inżynieria produkcji
· Procesy produkcyjne w przemyśle
· Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
· Podstawy metrologii
· Procesy i techniki produkcyjne
l.dragun@pb.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka
· budowa i eksploatacja maszyn
· zarządzanie technologiami
· Nauka o materiałach
· Podstawy techniki i technologii
· Wprowadzenie do techniki
· Podstawy CAD
· Komunikacja w zarządzaniu
· Techniki informatyczne
857467465
e.dembicka@pb.edu.pl

Sekretariat
mgr Katarzyna Szwedko
tel. 85 746 9840, wz.kzp@pb.edu.pl

Wykaz wybranych publikacji z ostatnich lat:

dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw.
Jaroszewicz J., Żur K.K., Frequency equations of lateral and transversal vibrations of step bars and shafts, "Journal of Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials", No.1(22), The Institute of Mechanical Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus, Mińsk 2013, pp. 36-40 (in russian language)
Jaroszewicz J., Dragun Ł., Badanie stanu powierzchni roboczej panwi łożysk ślizgowych na przykładzie Elektrociepłowni Białystok S.A., Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Tom 18, Nr 1, 2013, s. 7-16
Jaroszewicz J., Żur K.K., Wpływ pierścieniowej masy skupionej na drgania własne płyt kołowych z typowymi warunkami brzegowymi, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej WAT, Vol. 61, Nr 4, Warszawa 2012, s. 103-114
Jaroszewicz J., Żur K.K., Metoda funkcji wpływu w analizie częstości drgań kuli sprężystej, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej WAT, Vol. 61, Nr 4, Warszawa 2012, s. 115-122
Jaroszewicz J., Żur K.K., Analiza widmowa sygnału wibracyjnego w detekcji uszkodzeń płyt kołowo-symetrycznych, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ABID, Research and Development Centre of Research and Didactic Equipment COBRABiD, Nr 4, Warszawa 2012, s. 13-20
Jaroszewicz J., Żur K.K., Limitation of influence function method in analysis of estimators of frequency and form of natural vibrations of circular plate with variable thickness and clamped edges, "Acta Mechanica et Automatica", Białystok 2012, pp. 53-57
Jaroszewicz J., Godlewski M., Kontrola jakości zbiorników ciśnieniowych z wykorzystaniem systemu wideo-ultradźwiekowego, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, Tom 17, Nr 1, 2012, s. 27-34
Jaroszewicz J., Misiukiewicz M., Puchalski W.,  Limitations of application of basic frequency simplest lower estimators in investigation of natural vibrations of circular plates with variable thickness and clamped edges, Journal of theoretical and Applied Mechanics, Vol. 46, No.1, 2008, pp. 109-121

prof. dr hab. Witold Łojkowski
Solvothermal synthesis of nanocrystalline zinc oxide doped with Mn2+, Ni2+, Co2+ and Cr3+ ions
W. Lojkowski, A. Gedanken, E. Grzanka, A. Opalinska, T. Strachowski, R. Pielaszek ...
Journal of Nanoparticle Research 11 (8), 1991-2002 2009

Structure and properties of hydrostatically extruded commercially pure titanium
S. Zherebtsov, W. Lojkowski, A. Mazur, G. Salishchev
Materials Science and Engineering: A 527 (21), 5596-5603 2010

Zinc Oxide Nanoparticles Impair the Integrity of Human Umbilical Vein Endothelial Cell Monolayer In Vitro
E. Paszek, J. Czyz, O. Woznicka, D. Jakubiak, J. Wojnarowicz, W. Lojkowski, E. Stepien
Journal of Biomedical Nanotechnology 8 (6), 957-967 2012

Influence of Pressure Induced Transition from Nanocrystals to Nanoceramic Form on Optical Properties of CeDoped Y3Al5O12
A. Podhorodecki, P. Gluchowski, G. Zatryb, M. Syperek, J. Misiewicz, W. Lojkowski ...
Journal of the American Ceramic Society 94 (7), 2135-2140 2011

Zirconium dioxide luminescence oxygen sensor
W. Lojkowski, D. Millers, J. Fidelus, L. Grigorieva, A. Opalinska, U. Narkiewicz ...
US Patent 7,888,658 2011

Highly biocompatible, nanocrystalline hydroxyapatite synthesized in a solvothermal process driven by high energy density microwave radiation
D. Smolen, T. Chudoba, I. Malka, A. Kedzierska, W. Lojkowski, W. Swieszkowski, KJ ...
International journal of nanomedicine 8, 653 2013

dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. nzw.
Skliński R., Hołdyński G., Sulkowski M.: Zapotrzebowanie na energię bierną, zastosowanie urządzeń kompensujących oraz sposoby kompensacji w układach SN i nn. Wiadomości Elektrotechniczne. T.76, nr 5, s.26-31, 2008 r.
Skliński R.: Dzienis W.: Analiza porównawcza oddziaływania trakcyjnego prostownika 6 - i 12-pulsowego na jakość energii elektrycznej w sieci 15 kV. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 10, 2008 r.
Skliński R.: Wpływ zapadów napięcia na parametry jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy w wybranym układzie elektronergetycznym. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 4, 2009 r.
Skliński R.: Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w stacjach elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok, 2009 r. Podręcznik, wyd. I
Skliński R.: Zagrożenie porażeniowe w stacjach elektroenergetycznym SN z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, 2010 r.
Skliński R.: Dzienis W.: Kompensacja mocy biernej w rozległej sieci kablowej SN. . Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, 2011 r.
Skliński R., Dzienis W.: Obliczanie  odkształcenia prądu i   napięcia  na szynach zbiorczych SN podstacji trakcyjnej z 12-pulsowymi zespołami prostownikowymi. Przegląd Elektrotechniczny Nr 3a, 2012 r.
Skliński R., Hołdyński G., Skibko Z.: Analiza asymetrii w terenowych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, 2012 r. s. 4-7
Skliński R., Dzienis W. : Ograniczenie mocy biernej pojemnościowej w liniach kablowych SN. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, 2012 r. s. 8-11
Skliński R.,Biernacik T.: Pasywne filtry wyższych harmonicznych - wybrane metody projektowania. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 5, 2013 r.
Skliński R.: Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w stacjach elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok,   2013 r. Podręcznik, wyd. II

dr hab. Andrzej Wasiak, prof. nzw.
Andrzej Wasiak, Olga Anna Orynycz Rapeseed oil esters as ecological transportation fuel, Biomass and Bioenergy, 2013 (submitted)
Andrzej Wasiak, Olga Anna Orynycz Ekopaliwa źródłem czystej energii dla transportu „Ekonomia i Zarządzanie" 4/2013
Andrzej Wasiak Znaczenie publikacji elektronicznych dla rozwoju nauki w: Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej, M. Czyżewska (red), Wyd. WSE Białystok 2012
Andrzej Wasiak Knowledge transfer - a tool for innovation and technological progress, IwZIP Zakopane 2012
Andrzej Wasiak Broker wiedzy - profesja i przedsiębiorstwo działające na rzecz innowacyjności,
W książce: Organizacja oparta na wiedzy: materiały do studiowania, red. Bogumiła Powichrowska, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011
Andrzej Wasiak The effect of recycling on sustainability of a manufacturing process, ICPM Łódź 2011
Andrzej Wasiak Knowledge brokering - consulting services addressed to innovative manufacturing enterprises. W książce: Management Consulting. The Central and Eastern European Perspective,
M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Cracow 2011, s. 134-143
A. Wasiak, O. Orynycz, M. Nosal Perspektywy produkcji biopaliw w regionie Podlaskim, Ekonomia i Zarządzanie 11/2008, s. 249-264
Kenji Saijo, Yu-Ping Zhu, Takeji Hashimoto, Andrzej Wasiak, Norbert Brzostowski Oriented Crystallization of Crosslinked cis-1,4-Polybutadiene Rubber, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 105, 137-157, 2007
A. Wasiak Współczesne Zasoby Informacyjne, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2007
Z. Zawadzki, P. Sajkiewicz, A. Wasiak Urządzenie mechaniczne do rozciągania próbek polimeru badanych metodą mikroskopii optycznej,  Patent P-182309

dr Agnieszka Baran
Intelligent specialization of regions as an instrument to support innovation, Actual Problems of Economics (współautorstwo), IX, 2013
Prawne formy współpracy w zakresie tworzenia i wykorzystywania własności intelektualnej, Ekonomia i Zarządzanie, T.4, Nr 2, 2012
Skuteczność norm prawa karnego w ochronie środowiska, Ekonomia i Środowisko, Nr 1, 2012

dr inż. Joanna Godlewska
Szanse i bariery realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie lokalnym, „Handel Wewnętrzny" 2012, nr 7/8-t. 2 ,  s. 56-63
Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, red. W. Piontek, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 153. (współautorzy: W. Piontek, B. Poskrobko, E. Sidorczuk-Pietraszko, M. Wachowiak)
Enterprise as a subject of local energy Policy, w: Companies on Climate Change, ed. by M. Cygler, C. Colard-Fabregoule, Publ. Warsaw School of Economics, Warsaw 2011, p.161-180 (współautor: E. Sidorczuk-Pietraszko)
Uwarunkowania wykorzystania biomasy na poziomie lokalnym, „Ekonomia i Środowisko", nr 2 (40) 2011 s. 58-71
Uwarunkowania tworzenia systemu gospodarowania energią w gminach, w: Gospodarowanie energią w gminach - podstawy metodyczne, red. H. Rusak, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 46-70. (współautor: H. Rusak)
Partnerstwo międzysektorowe w zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych, w: Partnerstwo międzysektorowe na Podlasiu - rekomendacje, red. M. Perkowski, Temida 2, Białystok 2011, s. 109-124
Rola edukacji w kształtowaniu świadomości ekologicznej studentów Politechniki Białostockiej, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Edukacja dla ładu środowiskowego, pod red. B. Bartniczaka i S. Zaremby-Warnke, Wyd. Ekonomia i Środowisko,  2010 (współautor: A. Duszak)
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,  w: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Aspekty ekologiczne, Wyd. Economicus, Szczecin 2010
System zarządzania środowiskowego EMAS w jednostkach samorządu terytorialnego w: Zrównoważony rozwój terenów uprzemysłowionych, red. E. Lorek, AE w Katowicach, Katowice 2009
Samowystarczalność energetyczna na poziomie lokalnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, w: Materiały Konferencyjne z Forum Zrównoważonego Rozwoju - aspekty rozwoju społeczności lokalnych", Wyd. FIR, Białystok 2009                                   
Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie środowiska, w: Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Perkowski, Wyd. Temida 2. Białystok, 2007, s. 134-147

dr inż. Agata Lulewicz-Sas
Lulewicz-Sas A., Ejdys J., Inteligentna specjalizacja - nowy  kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny" 2013, nr 5, s. 23-33
Lulewicz-Sas A., Managing by values as new paradigm of management science, w: Ékonomičnij i social'nij rozvitok Ukraїni v XXI stolitti; nacional'na identičnist' ta tendenciї globalizacї : Zbirnik tez dopovidej Desâtoї Ûbilejnoї Mižnarodnoї naukovo-praktičnoї konferenciї molodyh včenih, C.1, Ternopil'skij nacional'nij ékonomičeskij universitet, Ternopil', 2013
Lulewicz-Sas A., Raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw,  w: Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, (red.) T. Borys, P. Rogala, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012
Lulewicz-Sas A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle badań, „Handel Wewnętrzny", 2012, t.1, s. 230-240
Lulewicz-Sas A., Ewaluacja jako narzędzie pozyskiwania wiedzy w procesie podejmowania decyzji, Organizacja i Kierowanie, 2012, nr 3, s. 59-72
Lulewicz-Sas A., Foresight jako narzędzie zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia i Środowisko", 2012, nr 1, s. 95-106
Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok 2012

dr inż. Ewa Rauba
Szacowanie kosztów zasobowych w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej,  Handel Wewnętrzny 2012, nr 7/8-t
Eliminacja subsydiowania skrośnego w usługach wodociągowo-kanalizacyjnych, Inżynieria Ekologiczna, Nr 30 (2012)
E. Rauba, Zasada zwrotu kosztów świadczenia usługi oczyszczania ścieków w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, Inżynieria Ekologiczna, Nr 27 (2011)
M. Rauba, E. Rauba, Rolnictwo jako jedno ze źródeł fosforu ogólnego w wodach rzeki Ślina, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 49 (2011)
R.ł Miłaszewski, E. Rauba, Określanie opłat za usługi wodne zgodnie z wymaganiami ramowej dyrektywy wodnej, Ekonomia i Środowisko, 2010, nr 2
E. Rauba, K. Rauba, Analiza możliwości spełnienia zasady zwrotu kosztów usług wodnych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków z terenu północno-wschodniej Polsce, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr 40 (2009)
M. Rauba, E. Rauba , Effect on nitrogen and phosphorus compounds of agricultural origin on the quality of the river Ślina, W: Water protection systems in agricultural and industrial regions - selected problems / ed. by Lech Dzienis. - Olsztyn : HARD Publishing Company, 2009. - S.33-37. - (Polish Journal of Environmental Studies - Series of Monographs) ; vol. 3
E. Rauba, Economic instruments in water pollution control, W: Materials for studying water supply and water pollution control economics,  ed. by Maciej Cygler, Rafał Miłaszewski, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008
E. Rauba,  Costs of water service operators in Poland, W: Materials for studying water supply and water pollution control economics, ed. by Maciej Cygler, Rafał Miłaszewski, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008

mgr inż. Ewa Dobrzyńska
Perspektywy rozwoju podziemnego transportu towarowego, Ekon. i Zarz. - T.2, nr 4 (2010), s.19-30
Europejskie klastry logistyczne, Ekon. i Zarz. - T. 3, nr 4 (2011), s. 37-49
Mapy interesariuszy w badaniach łańcucha dostaw, Gospodarka Magazynowa i Logistyka, nr 10, 2011, współautor: M. Dobrzyński
Pomiar i analiza wykorzystania samochodów osobowych w ruchu miejskim - przypadek aglomeracji białostockiej, Ekon. i Zarz. - T. 4, nr 4 (2012), s. 89-103

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz
K. Łukaszewicz: Fatigue life of construction elements in a complex stress state, Advances in Mechanical Engineering, Vol. 2014, 2014, 8s.
K. Łukaszewicz: Badania wirtualnych prototypów mechanizmów w środowisku oprogramowania Autodesk Inventor, Energia w nauce i technice 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2014, s. 85-95.
Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn (red. J. Nachimowicz): Skrypt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, 139 s.
K. Łukaszewicz: Trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń z przesunięciem fazowym, Energia w nauce i technice 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, s. 32-44.
K. Łukaszewicz: Umocnienie deformacyjne stopu aluminium AISi1MgMn w warunkach obciążeń nieproporcjonalnych, Energia w nauce i technice 2012, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 88-101.
K. Łukaszewicz, W. Osipiuk: Weryfikacja doświadczalna kryterium trwałości zmęczeniowej w warunkach cyklicznych odkształceń odzerowo tętniących, (red. nauk. M. Wasilczuk) Podstawy konstrukcji maszyn: kierunki badań i rozwoju, T. 2, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011, s. 249-257.
K. Łukaszewicz, W. Osipiuk: Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów z karbami, Acta Mech. Autom.- Vol.5, nr 1, 2011, s. 53-58.
K. Łukaszewicz: Zastosowanie efektu stroboskopowego do badań zmęczenia materiałów, Apar. Bad. Dydakt. T.15, nr 2, 2010, s. 137-143.
K. Łukaszewicz, W. Osipiuk: Ocena przydatności hipotez wytężeniowych do przewidywania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji, Acta Mech. Autom.- Vol.4, nr 3, 2010, s. 107-112.
K. Łukaszewicz, W. Osipiuk: Strain hardening under non-proportional loading in polycrystalline aluminum alloys. Engineering Transaction, 56, 4, Institute of Fundamental Technological Research, 2008, s. 311-324.
K. Łukaszewicz, A. Borowy: Urządzenie do załadunku i pozycjonowania pni drzewnych, patent P.401310


dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk
T. Kocenko, A. Łukjaniuk: Modelowanie rozkładu pola temperatury w hamulcu górniczym 264 AHG. Energia w nauce i technice. Suwałki 2007
A. Łukjaniuk, T. Późniewski, S. Wereda, P. Tarasiewicz, B. Wyszyński: Stanowisko Laboratoryjne do pomiaru prędkości obrotowej. Metrologia dziś i jutro - 2011. Białystok 2011
J. Jaroszewicz, K. K.  Żur, A. Łukjaniuk: O technologii remontu pojemników na odpady stałe na przykładzie doświadczeń w PBK Suwałki. Energia w nauce i technice 2012. Białystok 2012

dr inż. Olga Orynycz
Andrzej Wasiak, Olga Anna Orynycz Rapeseed oil esters as ecological transportation fuel „Biomass and Bioenergy" 2013 (submitted)
Andrzej Wasiak, Olga Anna Orynycz Ekopaliwa źródłem czystej energii dla transportu „Ekonomia i Zarządzanie" 4/2013
Olga Anna Orynycz Perspektywy rozwoju produkcji biopaliw ciekłych w indywidualnych  gospodarstwach rolnych, „Zarządzanie i Finanse" nr 10/2/1 2012, str.181-192
Olga Anna Orynycz Produkcja biopaliw ciekłych, jako źródła energii dla transportu, „Energetyka i ekologia" nr 8/2012, str. 471-475
Olga Anna Orynycz Znaczenie usług konsultingowych dla indywidualnych producentów biopaliw ciekłych, „Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2011, str.12-23
Olga Anna Orynycz Produkcja biodiesla na własny użytek w gospodarstwie rolnym szansą na przetrwanie w kryzysie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 231/2011, str.308-325

 
galeria