pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
feed
Rekrutacja na studia podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – VIII EDYCJA

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
prowadzi rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - VIII edycjaCELEM STUDIÓW
jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).


OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:

- osób pełniących funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej tych funkcji;

- właścicieli firm;

- pracowników działów kadr;

- doradców personalnych;

- osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będą posiadali niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbach personalnych dotyczące nowoczesnych metod doboru kadry, szkoleń, wdrażania systemów okresowych ocen pracowników, budowy systemów motywacyjnych, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacji, prawnych uwarunkowań polityki personalnej oraz rozwiązywania innych problemów kadrowych. Nasi absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w przedsiębiorstwie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji.


INFORMACJE DODATKOWE:

- studia trwają dwa semestry;

- słuchacze będą uczestniczyć w regularnych 170 godzinach dydaktycznych;

- na konsultacje pracy dyplomowej przewidziano po 3 godziny;

- studia są prowadzone systemem zaocznym: 6 dwudniowych zjazdów w semestrze zimowym i 6 dwudniowych zjazdów w semestrze letnim;

- słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców w formie wydruku, zapisu elektronicznego lub dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet;

- limit miejsc wynosi 40 osób.

Ramowy program Studiów Podyplomowych ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

NAZWA PRZEDMIOTU

Wstęp do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Komunikacja interpersonalna

Psychologia zarządzania

Prawo pracy

Analiza rynku pracy

System okresowych ocen pracowników

Rekrutacja i selekcja kadr

Analiza pracy

Organizacja i funkcje komórki personalnej

Systemy wynagrodzeń

Wartościowanie pracy

Motywowanie pracowników

Techniki informacyjne w zarządzaniu personelem

Szkolenie i doskonalenie pracowników, Coaching i Mentoring

Standaryzacja funkcji personalnej

Audyt personalny

Środki unijne w polityce personalnej

Negocjacje w pracy służb personalnych

Seminarium dyplomowe


ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest dostarczenie:

- podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia (kwestionariusz do pobrania ze strony http://www.wz.pb.edu.pl/zzl/ w zakładce Rekrutacja);

- trzech zdjęć,

- oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kserokopii dowodu osobistego,

- dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 100,00 zł.

KOSZTY:
Opłata za Studia wynosi 2 900 zł oraz wpisowe w wysokości 100 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego w 3 ratach.


Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok

PeKaO S.A.
12124011541111000021487734
z dopiskiem
Studia Podyplomowe ZZL VIII Edycja

z dopiskiem: Studia Podyplomowe ZZL VIII edycja

INFORMACJE I ZAPISY

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów (pokój 8 lub 9 w budynku Filadelfia) lub przesłać pocztą na adres:


Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Termin składania dokumentów można ustalać indywidualnie pod numerem telefonu 538 229 500


Dodatkowych informacji udziela:
mgr Justyna Grześ-Bukłaho
tel.
538 229 500
e-mail:
j.grzes@pb.edu.pl
www.wz.pb.edu.pl/zzl