pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych Zarządzanie BHP
 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

funkcjonujące na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej

rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne

Studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – IX edycja


Informacje ogólne:

Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia przeznaczone są dla:

  • inspektorów i starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,
  • właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania bhp według PN-N 18001: 2004.

Program nauczania studiów dostosowany jest do wymagań współczesności oraz kształtujących ją trendów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników, konsumentów i producentów, zaostrzanie i rozszerzanie zakresu prawa bhp. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować dotychczasowe stanowiska pracy jako pracownicy służb bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Ramowy program studiów podyplomowych

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

obejmuje następujące bloki tematyczne

Nazwa przedmiotu

Podstawy organizacji i zarządzania

Podejmowanie decyzji

Prawo pracy

Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy

Problemy zużycia materiałów i bezpieczeństwo konstrukcji

Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne)

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy PN-N-18001

Ergonomia pracy przy komputerze

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy

Projektowanie i atestacja stanowisk pracy. Ocena ryzyka zawodowego

Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków

Choroby zawodowe

Ochrona przeciwpożarowa

Seminarium dyplomowe

Warunki przyjęcia:

- ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat),

- uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.

Wymagane dokumenty:

- dyplom lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,

- podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia,

- 3 zdjęcia.

Koszty:

- całkowity koszt dla grupy 25 osobowej 2 500 zł za rok studiów trwających od 1 października 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.

Informacje dodatkowe:

- studia obejmują około 190 godzin dydaktycznych;

- zajęcia realizowane są systemem zaocznym, od 1 października 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku (11 zjazdów sobota-niedziela średnio po 16 godzin na zjeździe),

- słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,

- liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

- termin składania dokumentów: 30 września 2008 rok.

Informacje i zapisy

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
ul. Ojca St. Tarasiuka 2, pok. 39 DS, 16-001 KLEOSIN,
tel. (0-85) 746 98 40, 746 98 44, fax. (0-85) 663 19 88
e-mail:jejdys@pb.edu.pl; www.wz.pb.bialystok.pl
Informacji udziela i zapisy przyjmuje: dr Joanna Ejdys, mgr Katarzyna Szwedko 

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok

PeKaO S.A.
12124011541111000021487734
z dopiskiem
Wydział Zarządzania
Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE BHP – IX Edycja