pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

STUDIA  PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMIINFORMACJE OGÓLNE
Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi są organizowane w ramach działalności Centrum Kształcenia Podyplomowego funkcjonującego na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy
z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność praktyczną przydatność.
Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (Kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy)
Studia przeznaczone są  dla kadry kierowniczej organizacji, a więc dla osób kierujących zespołami pracowniczymi oraz kierowników i pracowników działów kadr oraz osób zainteresowanych tą problematyką.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich). Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY
1.    Teoria organizacji i zarządzania
2.    Zarządzanie zasobami ludzkimi
3.    Psychologia zarządzania
4.    Prawo pracy
5.    Analiza rynku pracy
6.    Budowa i wdrażanie systemu okresowych ocen pracowników
7.    Motywowanie pracowników
8.    Systemy wynagrodzeń
9.    Metody wartościowania pracy
10.    Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu kadrami
11.    Rozwój pracowników
12.    Audyt personalny
13.    Organizacja i funkcje komórki personalnej
14.    Seminarium dyplomowe
MIEJSCE I CZAS TRWANIA STUDIÓW, SYSTEM PROWADZENIA ZAJĘĆ ORAZ LIMIT MIEJSC
•      Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Oj. S. Tarasiuk 2, 16-001 Kleosin.
•      studia trwają dwa semestry:
- semestr zimowy: od października 2008 do lutego 2009,
- semestr letni: od marca 2009 do czerwca 2009,
•      słuchacze będą uczestniczyć w regularnych 200 godzinach dydaktycznych oraz 20 godzinach pracy własnej na pisanie pracy dyplomowej; razem 220 godziny
•      studia są prowadzone systemem zaocznym: 8 dwudniowych zjazdów w semestrze letnim i 8 dwudniowych zjazdów w semestrze zimowym,
•      zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00,
•      w trakcie jednego zjazdu planowa jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie),
•      słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet,
•      limit miejsc wynosi 36 osób.

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA
Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI jest dostarczenie:
a)   podania - kwestionariusza o przyjęcie na studia,
b)   odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
c)   trzech zdjęć,
d)   dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 100,00 zł.
Opłata wpisowa w wysokości 100,00 zł obejmuje między innymi opłatę za wydanie dokumentu ukończenia studiów podyplomowych.
W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KOSZTY
Opłata za dwa semestry wynosi 3000 PLN w tym wpisowe w wysokości 100 PLN (istnieje możliwość wnoszenia wpłat w ratach)

INFORMACJE I ZAPISY
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
ul. Ojca St. Tarasiuka 2, pok. 25 DS, 16-001 KLEOSIN,
tel. (0-85) 746 98 53,
Informacji udziela i zapisy przyjmuje (od 20 sierpnia w godz. 8.00-15.00)
mgr KATARZYNA KONDRUSIK-KAŁAJTAN 
Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
PeKaO S.A.
12124011541111000021487734
z dopiskiem
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI