pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Ostatnie dni rekrutacji - Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HRM - X edycja
 

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
prowadzi rekrutację na dwusemestralne

Studia Podyplomowe
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - X edycja

CELEM STUDIÓW jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:
- osób pełniących funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej tych funkcji;
- właścicieli firm;
- pracowników działów kadr;
- doradców personalnych;
- osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi będą posiadali niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbach personalnych dotyczące nowoczesnych metod doboru kadry, szkoleń, wdrażania systemów okresowych ocen pracowników, budowy systemów motywacyjnych, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacji, prawnych uwarunkowań polityki personalnej oraz rozwiązywania innych problemów kadrowych.  Nasi absolwenci wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w przedsiębiorstwie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji.

PROGRAM STUDIÓW

Semestr zimowy:

Wstęp do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
Analiza pracy
Psychologia zarządzania
Prawo pracy
Analiza rynku pracy
System okresowych ocen pracowników
Rekrutacja i selekcja kadr
Motywowanie pracowników

Semestr letni:
Systemy wynagrodzeń
Wartościowanie pracy
Komunikacja interpersonalna
Techniki informacyjne w zarządzaniu personelem
Szkolenie i doskonalenie pracowników, Coaching i Mentoring
Standaryzacja funkcji personalnej
Audyt personalny
Środki unijne w polityce personalnej
Negocjacje w pracy służb personalnychCZAS I MIEJSCE TRWANIA STUDIÓW

•    studia trwają dwa semestry;
•    zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej
•    słuchacze będą uczestniczyć w regularnych 162 godzinach dydaktycznych
•    studia są prowadzone systemem zaocznym: 6 dwudniowych zjazdów w semestrze zimowym i 6 dwudniowych zjazdów w semestrze letnim
•    słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców w formie wydruku, zapisu elektronicznego lub dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet
•    limit miejsc wynosi 40 osób, w przypadku przekroczenia limitu o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest dostarczenie:
•    podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia POBIERZ
•    trzech zdjęć;
•    oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
•    kserokopii dowodu osobistego;
•    dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 100,00 zł.

KOSZTY
Opłata za Studia wynosi 3000 zł  oraz wpisowe w wysokości 100 zł
Istnieje możliwość wpłaty czesnego w 3 ratach.

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
PeKaO S.A.
12124011541111000021487734
z dopiskiem: Studia Podyplomowe ZZL X edycja


KONTAKT

INFORMACJE I ZAPISY
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów (pokój 9 w budynku Filadelfia) lub przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Termin składania dokumentów można ustalać indywidualnie pod numerem telefonu 660 011 081

Dodatkowych informacji udziela:
dr Justyna Grześ-Bukłaho
tel. 660 011 081
e-mail: j.grzes@pb.edu.pl
www.wz.pb.edu.pl/zzl