pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
NOWOSĆ: Rekrutacja na Studia Podyplomowe ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ (ISO 9001), SRODOWISKIEM (ISO 14001) I BHP (PN-N-18001)
 

Informacje ogólne:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z formalnymi wymogami znormalizowanych systemów zarządzania wybranymi obszarami. Popularyzacja wdrażania sformalizowanych systemów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji ISO przejawia się coraz większą liczbą przedsiębiorstw posiadających certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO 9001, zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy PN-N-18001.
Organizacja studiów podyplomowych będzie służyła upowszechnieniu systemów zarządzania, zapoznaniu z formalnymi wymogami, nabyciu praktycznych umiejętności wdrażania elementów systemów na przykładzie własnego przedsiębiorstwa oraz wskaże przedsiębiorcom narzędzia oraz metody ciągłego doskonalenia.
Realizacja studiów podyplomowych stworzy przedsiębiorstwom możliwość poznania teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy.  Przedstawiciele przedsiębiorstw posiadających wybrane systemy zarządzania zapoznają się z możliwością rozbudowy istniejącego systemu (systemów) na kolejne obszary zarządzania (np. zarządzania ochroną środowiska).
Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające rozwijać im biznes związany z budowaniem przewag konkurencyjnych na bazie inwestowania w nowoczesne systemy zarządzania, w szczególności poprzez:

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania,
 • dostosowywanie swojej działalności do zmieniających się przepisów prawnych zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
 • umiejętność redukcji kosztów jakości, kosztów środowiskowych oraz kosztów bhp w swoich przedsiębiorstwach,
 • ciągłe doskonalenie trzech obszarów działalności: jakości, ochrony środowiska i bhp.

W trakcie procesu dydaktycznego uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę dotyczącą trzech obszarach: jakość, ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy. Umiejętność podejmowania decyzji i postrzegania istniejących problemów w przedsiębiorstwach z perspektywy nie tylko wyodrębnionych obszarów działalności (na przykład. jakość, na przykład ochrona środowisko) pozwolą na kompleksowe podejście do istniejącej problematyki. Jednoczesne traktowanie trzech wyróżnionych obszarów zapewnić może zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych stron (klientów, pracowników oraz właścicieli).
Studia przeznaczone są dla:

Osób zainteresowanych:

 • wdrażaniem sformalizowanych systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy;
 • rozbudowywaniem istniejących systemów (np. zarządzania jakością) o kolejne elementy;
 • doskonaleniem istniejących systemów zarządzania,
 • zainteresowanych dostępem do najnowszych źródeł wiedzy, podstaw prawnych prowadzenia swojej działalności w trzech obszarach: jakość, ochrona środowiska i bhp.

Grupę potencjalnych uczestników studiów podyplomowych stanowią osoby pełniące aktualnie lub w przyszłości stanowiska pełnomocników do spraw wdrażania sformalizowanych systemów zarządzania ISO.Ramowy program studiów podyplomowych
ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP
obejmuje następujące bloki tematyczne

Nazwy przedmiotów:

 • Podstawy zarządzania
 • Współczesne pojęcie jakości – wprowadzenie do problematyki
 • Wymagania systemu zarządzania jakością w świetle wymogów normy ISO 9001
 • Identyfikacja procesów w systemie zarządzania jakością. Mapa procesów
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Podstawy prawne zarządzania środowiskiem. Procedury administracyjne w ochronie środowiska
 • Wymagania systemu zarządzania środowiskowego w świetle wymogów normy ISO 14001: 2004
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych - warsztat
 • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
 • Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem. Wymagania systemu zarządzania BHP w świetle wymogów normy PN 18001: 2004
 • Prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawo pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • Ryzyko zawodowe, metody oceny ryzyka zawodowego
 • Wymagania dotyczące audytów systemów zarządzania i audytorów
 • Planowanie i przygotowanie auditu. Techniki prowadzenia auditów systemów zarządzania - warsztat
 • Narzędzia i techniki doskonalenia systemu zarządzania
 • Koszty jakości, środowiska i bhp
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa


Warunki przyjęcia:

 • ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat),
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.


Wymagane dokumenty:

 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia, dostępny na stronie www.wz.pb.edu.pl w zakładce Studenci/Studia podyplomowe
 • 3 zdjęcia.


Koszty:

 • całkowity koszt wynosi 2 900 zł za rok studiów trwających od
 • 1 października 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.


Informacje dodatkowe:

 • studia obejmują około 170 godzin dydaktycznych;
 • zajęcia realizowane są systemem zaocznym, od 1 października 2008 roku do
 • 30 czerwca 2009 roku (11 zjazdów sobota-niedziela średnio po 16 godzin na zjeździe),
 • słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców,
 • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
 • termin składania dokumentów:  30 września 2008 rok.


Informacje i zapisy

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
ul. Ojca St. Tarasiuka 2, pok. 39 DS, 16-001 KLEOSIN,
tel. (0-85) 746 98 40, 746 98 44, fax. (0-85) 663 19 88
e-mail:jejdys@pb.edu.pl; krria@pb.edu.pl; www.wz.pb.bialystok.pl
Informacji udziela i zapisy przyjmuje: dr Joanna Ejdys, mgr Katarzyna Szwedko
Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
PeKaO S.A.
12124011541111000021487734
z dopiskiem
Wydział Zarządzania
Studia Podyplomowe ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO – I edycja