pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
REKRUTACJA - Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY XXV edycja
 


Informacje ogólne

Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia przeznaczone są dla:

· inspektorów i starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

· specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

· pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,

· właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania bhp.

Program nauczania studiów dostosowany jest do wymagań współczesności oraz kształtujących ją trendów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników, konsumentów i producentów, zaostrzanie i rozszerzanie zakresu prawa bhp. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować dotychczasowe stanowiska pracy jako pracownicy służb bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Ramowy program studiów podyplomowych

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

obejmuje następujące przedmioty

Nazwa przedmiotu

Podstawy organizacji i zarządzania. Zarządzanie kadrami w obszarze bhp

Prawo pracy

Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne)

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001

Ergonomia pracy przy komputerze

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne

Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych (podstawy dydaktyki pedagogiki)

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków

Choroby zawodowe

Ochrona przeciwpożarowa

Warunki przyjęcia
· ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat),
· uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem

Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE BHP – XXV Edycja

(z podaniem imienia i nazwiska)

Wymagane dokumenty

· podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

· kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;

· jedno zdjęcie;

· kserokopia dowodu osobistego;

· potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej.

Koszty

· opłata za studia wynosi 3 200 zł.

Informacje dodatkowe

· studia obejmują około 160 godzin dydaktycznych;

· zajęcia realizowane są systemem zaocznym (10-11 zjazdów sobota-niedziela średnio po 16 godzin na zjeździe),

· słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców dostępne on-line;

· liczba miejsc ograniczona.

Informacje i zapisy

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
ul. Ojca St. Tarasiuka 2, 16-001 KLEOSIN

Kierownik Studiów Podyplomowych dr Agata Lulewicz-Sas, tel. 605 560 737; e-mail: a.lulewicz@pb.edu.pl

http://spbhp.pb.edu.pl/


Zapisy przyjmują:

mgr Katarzyna Szewdko (tel. 85 746 98 40, pok. 39KS),

mgr Urszula Wieliczko (tel. 85 746 98 02, pok. 100 Budynek Dziekanatu)