pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Konferencje
 
 
 
Podsumowanie Seminarium Naukowego z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej
 

15 czerwca 2016 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się kolejne Seminarium Naukowe z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów nt. „Perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim – kontekst międzynarodowy i regionalny”.

Organizatorem Seminarium byli członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, przy czynnym udziale pracowników Katedry Gospodarki Turystycznej oraz Katedry Finansów i Rachunkowości. Przyjęta formuła Seminarium ukierunkowana była na osiągnięcie synergii pomiędzy teorią i praktyką w zakresie ważnych i aktualnych problemów społeczno-gospodarczych w regionie oraz integrację ekonomistów naszego regionu. W Konferencji, oprócz gospodarzy, wzięli udział przedstawiciele nauki z białostockich uczelni oraz studenci.

Konferencję otworzyła, powitała uczestników prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys,  Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz dr Anna Dyhdalewicz z Katedry Finansów i Rachunkowości. Obradom
w pierwszej sesji przewodniczyła prof. dr hab. Elżbieta Szymańska z Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Pierwszą sesję zatytułowaną „Uwarunkowania rozwoju turystyki województwa podlaskiego – kontekst krajowy”, rozpoczął dr Adam Szczepanowski z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku prezentując referat Dlaczego potencjał przyrodniczy i kulturowy nie przekłada się na rozwój turystyki w województwie podlaskim? W referacie przedstawiono wyniki  badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców turystycznych na temat potencjału przyrodniczego i kulturowego  województwa podlaskiego od 2008 roku. Referat był próbą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego turystka rozwija się w niedostatecznym tempie?

Kolejne referaty wygłoszone w tej sesji to:

"Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych" - prof. dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra z  Katedry Nauk
o Przedsiębiorstwie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku omówiła funkcje turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, oraz oceniła ich wpływ na wzrost społeczno-gospodarczy gminy Plaska i jej wielofunkcyjny rozwój, gwarantujący realizację koncepcji zrównoważonego  rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wnioski końcowe obejmowały rekomendacje w zakresie polityki rozwoju obszarów peryferyjnych.

"Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim w świetle badań ankietowych" - Elżbieta Pytel, Magdalena Staniszewska -  doktorantka i studentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku - omówiły wyniki badań empirycznych ze szczególnym uwzględnieniem powodów podjęcia agroturystki, rozmiarów prowadzonej działalności, wsparcia finansowego, barier rozwoju, atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców badanych obszarów, korzyści oraz ruchu turystycznego w podziale na gości krajowych i zagranicznych.

Obradom drugiej sesji zatytułowanej „Uwarunkowania rozwoju turystyki województwa podlaskiego – kontekst międzynarodowy”, przewodniczył prof. dr hab. Adam Sadowski, Prezes PTE Oddział w Białymstoku, przedstawiciel Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku. W sesji tej wygłoszono kolejne referaty.

Prof. dr hab. Elżbieta Szymańska przedstawiła referat „Badanie innowacyjności turystyki zdrowotnej”, w którym zaprezentowała w szczególności definicję i zakres turystyki zdrowotnej, przykłady innowacji w tym sektorze oraz dane statystyczne na temat rynku usług zaliczanych do zdrowotnych w Polsce. Omówiła także rolę promocji polskiego sektora turystyki medycznej jako sektora o wysokim potencjale eksportowym oraz możliwości w tym obszarze dla województwa podlaskiego.

Dr Eugenia Panfiluk  z Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej wygłosiła referat „Kierunki rozwoju turystyki w  województwie podlaskim” w świetle badań eksperckich metodą Delphi. W referacie przedstawiono czynniki decydujące o konkurencyjności regionu i wyborze miejsca podróży turystycznej, identyfikację działań, jakie należy wdrożyć by podjąć realną konkurencję wśród województw w Polsce w sferze turystyki, rodzaje inwestycji turystycznych, rodzaje promocji, które należy podjąć w opinii ekspertów, a także podmioty mające największy wpływ na rozwój turystyki w województwie podlaskim oraz utrudnienia w realizacji poszczególnych tez.

Referaty wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji, czego najlepszym wyrazem była ożywiona dyskusja, podczas której wymieniono poglądy
i doświadczenia na tematy związane z kierunkami rozwoju turystyki
w województwie podlaskim. Dr Anna Dyhdalewicz postawiła ważne pytania związane z niewykorzystanymi zdolnościami w działalności turystycznej i wywołała dyskusję na temat sezonowości w ruchu turystycznym i łagodzenia ich negatywnych skutków.

W podsumowaniu obrad prof. dr hab. Adam Sadowski i dr Anna Dyhdalewicz serdecznie podziękowali uczestnikom za przybycie i aktywne uczestnictwo w konferencji. Uczestnicy wysoko ocenili merytoryczną stronę Seminarium. Należy podkreślić, że zakres tematyczny referatów przygotowanych przez autorów różnych środowisk naukowych oraz ożywiona dyskusja potwierdzają celowość organizowania seminariów naukowych poświęconych tematyce rozwoju województwa podlaskiego.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr Anna Dyhdalewicz